گواهینامه

ISO - FDA

زعفران

اولین در کشور

صنایع غذایی

فصاحتی
  • ایران- زنجان - کیلومتر 15 جاده تهران
  • ۰۲۴-۳۲۴۶۲۱۵۵ و ۳۲۴۶۲۳۵۵ -۰۲۴

گواهینامه

ISO - FDA

زعفران

اولین در کشور

صنایع غذایی

فصاحتی
Top