مهدی بیداری
مدیر صادرات و مدیر دفتر مرکزی

نمایندگی مشهد مقدس

٠٩١۵٠٠۴٩٠٠۵