مهدی بیداری
مدیر صادرات و مدیر دفتر مرکزی

دفتر مرکزی و بازرگانی بین الملل

۰۹۱۰۰۹۶۹۰۹۰